Sözcü Gazetesi'nden Tartışılacak Bir Anket Daha

51602 Okunma 24 Kasım 2012 - 15:21

 

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti, va­tan­da­şa Tür­ki­ye gün­de­mi­ni sor­du. Or­ta­ya çar­pı­cı so­nuç­lar çık­tı. Şir­ket ka­sım ayın­da, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 45 il­de 8 bin 460 ki­şiy­le gö­rüş­tü. Yüz yü­ze ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de va­tan­daş­la­ra so­ru­lan ilk so­ru, “Bu­gün se­çim ol­sa oyu­nu­zu ki­me ve­rir­di­niz?” ol­du.

 

2011’de­ki ge­nel se­çim­de, AKP yüz­de 49.8, CHP yüz­de 25.9, MHP yüz­de 13.2 oy al­mış­tı. An­ket so­nu­cu son ge­liş­me­le­rin AK­P’­ye oy kay­bet­tir­di­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di. Ay­nı an­ket CHP ve MHP’­nin oy­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı da gös­ter­di. Va­tan­daş­la­rın yüz­de 45.9’u “Bu­gün se­çim ol­sa AK­P’­ye oy ve­ri­ri­m” de­di. Bu so­ru­ya, yüz­de 26.1 CHP, yüz­de 17.1 MHP, yüz­de 7.9 da BDP ya­nı­tı­nı ver­di. AK­P’­nin da­ha çok ba­tı böl­ge­le­rin­de oy kay­bet­me­si dik­kat çek­ti. AK­P’­den vaz­ge­çen seç­me­nin ise MHP’­ye yö­nel­miş ol­du­ğu gö­zü­kü­yor.

 

 

İs­tan­bu­l’­da CHP oyu­nu ar­tır­dı
An­ket­te, yak­la­şan ye­rel se­çim­ler­le il­gi­li de önem­li so­nuç­lar yer al­dı… “Bu­gün be­le­di­ye se­çi­mi ya­pıl­sa ki­me oy ve­rir­di­niz?” so­ru­su­na va­tan­daş­la­rın yüz­de 39.1’i AKP, yüz­de 28.2’si CHP, yüz­de 19.7’si MHP, yüz­de 6.1’i ise BDP ce­va­bı­nı ver­di. Ge­nel se­çim­de yüz­de 49.8 oy alan AK­P’­nin, ye­rel se­çim­ler­de 10 pu­an bir­den kay­bet­me­si dik­kat çek­ti. İç Ana­do­lu ve Ak­de­ni­z’­de ise MHP oy­la­rın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı göz­len­di. CHP’­nin oy­la­rı İs­tan­bul ve An­ka­ra­’da art­tı. AKP ise gö­zü­nü dik­ti­ği İz­mi­r’­de oyu­nu yük­selt­miş.

 

 

Yüz­de 57 baş­kan­lı­ğa kar­şı
Va­tan­da­şa, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın söz­le­ri­nin ar­dın­dan Mec­lis gün­de­mi­ne ge­len Baş­kan­lık sis­te­mi de so­rul­du. Hal­kın yüz­de 42.6’sı baş­kan­lık sis­te­mi­ne ge­çil­me­si­ni is­ter­ken, yüz­de 57.4’ü bu­na kar­şı çık­tı. Baş­kan­lık sis­te­mi­nin, ‘tek adam­lı­k’ ve ‘dik­ta­tör­lü­k’ ya­ra­ta­ca­ğı en­di­şe­le­ri de an­ket­te yer al­dı. Hal­kın yüz­de 61.7’si, “Baş­kan­lık sis­te­mi oto­ri­ter yö­ne­tim ya­ra­tı­r” de­di.

 

 

Dış po­li­ti­ka­ya des­tek yok
An­ket­te­ki önem­li so­ru­lar­dan bi­ri de, “Baş­ba­kan Er­do­ğan ay­rıl­sa da AK­P’­ye oy ve­rir mi­si­niz?” ol­du. Seç­me­nin sa­de­ce yüz­de 35.8’i, “Er-do­ğa­n’­sız AK­P’­ye oy ve­ri­ri­m” de­di. Yüz­de 64.2 ise Er­do­ğan ol­maz­sa AK­P’­ye oy ver­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sı­nı da va­tan­daş be­ğen­mi­yor. Hal­kın yüz­de 69.1’i, AKP hü­kü­me­ti­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­me­di­ği­ni söy­le­di. AK­P ­seç­me­nin yüz­de 26.5’i de Su­ri­ye ko­nu­sun­da iz­le­nen po­li­ti­ka­ya des­tek ver­mi­yor.

 

Haber Etiketleri: en son seçim anketleri, belediye anketi, 2013 seçim anketi sonuçları, kamuoyu araştırması sonuçları, seçim anketi sonuçları 2012

 

Yorumlar


Kullanıcı Adı: Gönder

94 Yorumun Tamamını Görmek İçin Tıklayın...

izmirli9 ay önce

bu ülke AKP kabusundan uyanmalı

Bu Yoruma :2 kişi katıldı & 3 kişi katılmadı

mehmet taban10 ay önce

SAADET MALI GÖTÜRECEK BU SEÇİMDE BİR TARAFA YAZIVERİN:::

Bu Yoruma :2 kişi katılmadı

nic mutlu yıllar dilerim10 ay önce

sayin yurtaşlar anket nerde yapısa yapısın gureşe giren mutlaka galibi olur sınırımz aynı kardeşiz bazlları kabul etmiyor delide körde yanlış yapanda keşkem yapmasa yanlışı huzurumuz önemli bakın hukumetimz tekklin görunuyor ceza yazdılar hem 5milyar 500 binlira

Bu Yoruma :2 kişi katıldı &

halil elma10 ay önce

herhalde karşı değilli akp ama cezalandıran partimizdır memleketin adamları akp giderse dünya batar hepisı akp ye bağlı yöneticiler yeni nesil bittir töreme uretme bittir yola giden mazereti olur yanına idare koymalı yanına ceza değil idare ışık koyun ağlıyana baksanıda

Bu Yoruma :1 kişi katıldı & 1 kişi katılmadı

REMZİ10 ay önce

Garibim AKP yöneticileri çok fakir biraz daha küplerini doldursunlar çanağın etrafındaki sülükler biraz daha şişsinler ondan sonra belki başka parti düşünebilirler değerli akp yandaşları

Bu Yoruma :3 kişi katıldı & 2 kişi katılmadı

METO11 ay önce

BU ANKETİN CHP GENEL MERKEZİNDE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK DURMAYIN DEVAM EDİN

Bu Yoruma :3 kişi katıldı & 12 kişi katılmadı

velmas751 yıl önce

Bir CHP li diyorki, AK Parti ile aramızda 7 puan kaldı. Sözcü klavuzun olursa daha çok umutlanırsın. Deden görmediki sen Göresin CHP İktidarını.

Bu Yoruma :8 kişi katıldı & 21 kişi katılmadı

Y.DG1 yıl önce

1 BU AKP NIN BUTUN KADROLARINDAN HESAP SORACAKSA , 2 BUNLARIN PARTIZANLIGINDAN KAYNAKLANAN TAZMINATLARI BUNLARIN MAL VARLIKLARINDAN ALINMASI, DEVLETI SOYUP SAGANA CEVIREN AKP LILER DEN KIM SORARSA OYLAR ORAYA KARDES O KADARRRRRRR

Bu Yoruma :24 kişi katıldı & 3 kişi katılmadı

Türk ve kürt kardeş ayrın yapan kalleş1 yıl önce

MHP KÜRT TÜRK DİYE AYRIŞTIRMIYOR insanları fişlemiyor kardeşli savunuyor unun neresi yanlış oylar MHP ye....

Bu Yoruma :24 kişi katıldı & 7 kişi katılmadı

SS1 yıl önce

Milaslı ,ambar,tavuk,darı,acıkmak,çıldırmak ,çamur,...

Bu Yoruma :2 kişi katıldı & 2 kişi katılmadı
foto galeri

Üye Girişi

Giriş Yap
Üye Ol
?

Tezkereye Evet diyen MHPnin, Peşmergenin geçişini eleştirmesi çelişki mi?

Oy Ver
Sonuçları Gör
facebook twitter youtube
Yayınlanan anketlerin hakları SeçimAnketi.TV'ye aittir.
Copyright © 2008-2014 SecimAnketi.TV Tasarım & Kodlama : YEP