SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN TARTIŞILACAK BİR ANKET DAHA

Sözcü Gazetesi'nden Tartışılacak Bir Anket Daha

 

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti, va­tan­da­şa Tür­ki­ye gün­de­mi­ni sor­du. Or­ta­ya çar­pı­cı so­nuç­lar çık­tı. Şir­ket ka­sım ayın­da, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 45 il­de 8 bin 460 ki­şiy­le gö­rüş­tü. Yüz yü­ze ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de va­tan­daş­la­ra so­ru­lan ilk so­ru, “Bu­gün se­çim ol­sa oyu­nu­zu ki­me ve­rir­di­niz?” ol­du.

 

2011’de­ki ge­nel se­çim­de, AKP yüz­de 49.8, CHP yüz­de 25.9, MHP yüz­de 13.2 oy al­mış­tı. An­ket so­nu­cu son ge­liş­me­le­rin AK­P’­ye oy kay­bet­tir­di­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di. Ay­nı an­ket CHP ve MHP’­nin oy­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı da gös­ter­di. Va­tan­daş­la­rın yüz­de 45.9’u “Bu­gün se­çim ol­sa AK­P’­ye oy ve­ri­ri­m” de­di. Bu so­ru­ya, yüz­de 26.1 CHP, yüz­de 17.1 MHP, yüz­de 7.9 da BDP ya­nı­tı­nı ver­di. AK­P’­nin da­ha çok ba­tı böl­ge­le­rin­de oy kay­bet­me­si dik­kat çek­ti. AK­P’­den vaz­ge­çen seç­me­nin ise MHP’­ye yö­nel­miş ol­du­ğu gö­zü­kü­yor.

 

 

İs­tan­bu­l’­da CHP oyu­nu ar­tır­dı
An­ket­te, yak­la­şan ye­rel se­çim­ler­le il­gi­li de önem­li so­nuç­lar yer al­dı… “Bu­gün be­le­di­ye se­çi­mi ya­pıl­sa ki­me oy ve­rir­di­niz?” so­ru­su­na va­tan­daş­la­rın yüz­de 39.1’i AKP, yüz­de 28.2’si CHP, yüz­de 19.7’si MHP, yüz­de 6.1’i ise BDP ce­va­bı­nı ver­di. Ge­nel se­çim­de yüz­de 49.8 oy alan AK­P’­nin, ye­rel se­çim­ler­de 10 pu­an bir­den kay­bet­me­si dik­kat çek­ti. İç Ana­do­lu ve Ak­de­ni­z’­de ise MHP oy­la­rın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı göz­len­di. CHP’­nin oy­la­rı İs­tan­bul ve An­ka­ra­’da art­tı. AKP ise gö­zü­nü dik­ti­ği İz­mi­r’­de oyu­nu yük­selt­miş.

 

 

Yüz­de 57 baş­kan­lı­ğa kar­şı
Va­tan­da­şa, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın söz­le­ri­nin ar­dın­dan Mec­lis gün­de­mi­ne ge­len Baş­kan­lık sis­te­mi de so­rul­du. Hal­kın yüz­de 42.6’sı baş­kan­lık sis­te­mi­ne ge­çil­me­si­ni is­ter­ken, yüz­de 57.4’ü bu­na kar­şı çık­tı. Baş­kan­lık sis­te­mi­nin, ‘tek adam­lı­k’ ve ‘dik­ta­tör­lü­k’ ya­ra­ta­ca­ğı en­di­şe­le­ri de an­ket­te yer al­dı. Hal­kın yüz­de 61.7’si, “Baş­kan­lık sis­te­mi oto­ri­ter yö­ne­tim ya­ra­tı­r” de­di.

 

 

Dış po­li­ti­ka­ya des­tek yok
An­ket­te­ki önem­li so­ru­lar­dan bi­ri de, “Baş­ba­kan Er­do­ğan ay­rıl­sa da AK­P’­ye oy ve­rir mi­si­niz?” ol­du. Seç­me­nin sa­de­ce yüz­de 35.8’i, “Er-do­ğa­n’­sız AK­P’­ye oy ve­ri­ri­m” de­di. Yüz­de 64.2 ise Er­do­ğan ol­maz­sa AK­P’­ye oy ver­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sı­nı da va­tan­daş be­ğen­mi­yor. Hal­kın yüz­de 69.1’i, AKP hü­kü­me­ti­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­me­di­ği­ni söy­le­di. AK­P ­seç­me­nin yüz­de 26.5’i de Su­ri­ye ko­nu­sun­da iz­le­nen po­li­ti­ka­ya des­tek ver­mi­yor.

 

Haber Etiketleri: en son seçim anketleri, belediye anketi, 2013 seçim anketi sonuçları, kamuoyu araştırması sonuçları, seçim anketi sonuçları 2012

 

Yasal Uyarı: Yayınlanan anketlerin/haberlerin tüm hakları Seçimanketi.TV.'ye aittir. Alıntılanan anketin/haberin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

Yayında: 94 Yorum
Bütün Yorumları görmek için tıklayın...
 • izmirli 2 yıl önce

  bu ülke AKP kabusundan uyanmalı

 • mehmet taban 2 yıl önce

  SAADET MALI GÖTÜRECEK BU SEÇİMDE BİR TARAFA YAZIVERİN:::

 • nic mutlu yıllar dilerim 2 yıl önce

  sayin yurtaşlar anket nerde yapısa yapısın gureşe giren mutlaka galibi olur sınırımz aynı kardeşiz bazlları kabul etmiyor delide körde yanlış yapanda keşkem yapmasa yanlışı huzurumuz önemli bakın hukumetimz tekklin görunuyor ceza yazdılar hem 5milyar 500 binlira

 • halil elma 2 yıl önce

  herhalde karşı değilli akp ama cezalandıran partimizdır memleketin adamları akp giderse dünya batar hepisı akp ye bağlı yöneticiler yeni nesil bittir töreme uretme bittir yola giden mazereti olur yanına idare koymalı yanına ceza değil idare ışık koyun ağlıyana baksanıda

 • REMZİ 2 yıl önce

  Garibim AKP yöneticileri çok fakir biraz daha küplerini doldursunlar çanağın etrafındaki sülükler biraz daha şişsinler ondan sonra belki başka parti düşünebilirler değerli akp yandaşları

 • METO 2 yıl önce

  BU ANKETİN CHP GENEL MERKEZİNDE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK DURMAYIN DEVAM EDİN

 • velmas75 2 yıl önce

  Bir CHP li diyorki, AK Parti ile aramızda 7 puan kaldı. Sözcü klavuzun olursa daha çok umutlanırsın. Deden görmediki sen Göresin CHP İktidarını.

 • Y.DG 2 yıl önce

  1 BU AKP NIN BUTUN KADROLARINDAN HESAP SORACAKSA , 2 BUNLARIN PARTIZANLIGINDAN KAYNAKLANAN TAZMINATLARI BUNLARIN MAL VARLIKLARINDAN ALINMASI, DEVLETI SOYUP SAGANA CEVIREN AKP LILER DEN KIM SORARSA OYLAR ORAYA KARDES O KADARRRRRRR

 • Türk ve kürt kardeş ayrın yapan kalleş 2 yıl önce

  MHP KÜRT TÜRK DİYE AYRIŞTIRMIYOR insanları fişlemiyor kardeşli savunuyor unun neresi yanlış oylar MHP ye....

 • SS 2 yıl önce

  Milaslı ,ambar,tavuk,darı,acıkmak,çıldırmak ,çamur,...

Bütün Yorumları görmek için tıklayın...