UĞUR DÜNDAR GEZİCİ ARAŞTIRMA ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Uğur Dündar bu­günkü köşe yazısında Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­tinin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­nı açık­ladı. İş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu...

[ 1/7 ]

Hal­ka ilk ola­rak 7 Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de han­gi si­ya­si par­ti­ye oy ve­re­cek­si­niz? so­ru­su­nu yö­nel­ten Ge­zi­ci Şir­ke­tinin an­ke­tör­le­ri şu ce­vap­lar­la kar­şı­laş­mış­lar:

[ 2/7 ]

Ka­mu­oyu araş­tır­ma­sın­da top­lu­ma Baş­kan­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yip des­tek­le­me­di­ği­ de so­rul­muş. Hal­kın ezi­ci ço­ğun­lu­ğu Baş­kan­lı­ğa kar­şı ol­du­ğu­nu söy­le­miş.

[ 3/7 ]

An­ke­tör­ler de­nek­le­re Hü­kü­me­tin ka­rar al­ma sü­re­cin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­dan ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz? so­ru­su­nu da yö­nelt­miş­ler. Hal­kın ce­va­bı yüz­de 64,7 ora­nın­da E­ve­t ol­muş.

[ 4/7 ]

Araş­tır­ma­da­ki il­ginç so­ru­lar­dan bi­ri de Siz­ce AK Par­ti hiç ha­ta yap­tı mı? so­ru­su ol­muş. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu (yüz­de 73,7) E­vet yap­tı­ de­miş.

[ 5/7 ]

Hü­kü­me­tin so­run­la­rı­nı­zı çöz­mek­te ve ül­ke­yi yö­net­mek­te ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz? so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da çar­pı­cı bir tab­lo oluş­tur­muş. Zi­ra AK­P­li­le­rin id­di­ala­rı­nın ak­si­ne hal­kın yüz­de 70,9u ik­ti­da­rın ül­ke­yi yö­net­mek­te ve so­run­la­rı çöz­mek­te ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.

[ 6/7 ]

An­ke­te ka­tı­lan­lar Si­ze gö­re, ge­nel hat­la­rıy­la ül­ke­nin gi­di­şa­tı doğ­ru yön­de mi­dir, yok­sa yan­lış yön­de mi­dir? so­ru­su­na ağır­lık­lı ola­rak Yan­lış yön­de­ ce­va­bı­nı ver­miş­ler.

[ 7/7 ]