SON SEÇİM ANKETİNDEN NASIL BİR SONUÇ ÇIKTI?

Son seçim anketinden nasıl bir sonuç çıktı?
Tarih:
13 Mayıs 2015
Okunma:
24131

CHP için 6-7 Ma­yı­s’­ta, “te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­mi­”y­le seç­me­nin oy ver­me ter­ci­hi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la 33 il’­de, bin 618 ki­şiy­le gö­rü­şül­dü. Ankete göre, oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da AKP yüz­de 39,2, CHP yüz­de 28,1, MHP yüz­de 17,8, HDPyüz­de 10,3, di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6 oy oranında gözüküyor.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­’n­da ilk so­ruda “Tür­ki­ye­’nin acil çö­zül­me­si ge­re­ken en önem­li so­run­la­rı­” seç­me­ne so­rul­du.

Tür­ki­ye­’nin acil çö­zül­me­si ge­re­ken en önem­li so­run­la­rı nelerdir?
Yüz­de 33’ü “iş­siz­li­k”,
Yüz­de 16’sı “ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­”, 
Yüz­de 9,6’sı “e­ko­no­mi­”,
Yüz­de 5,4’ü “e­ği­ti­m”, 
Yüz­de 4,8’i “çö­züm sü­re­ci­”, 
Yüz­de 4,6’sı “u­la­şı­m”, 
Yüz­de 4,1’i “Kürt so­ru­nu­” di­yor.
“Tür­ki­ye­’nin so­ru­nu yo­k” di­yen­ler de yüz­de 5’i bu­lu­yor.

Oy oranları, millet vekili dağılımı

Ay­nı araş­tır­ma­da ka­tı­lım­cı­la­rın ge­nel se­çim­ler­de han­gi par­ti­ye oy ve­re­cek­le­ri ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya ve­ri­len ce­vap­la­rın ora­nı ise şöy­le ger­çek­leş­ti:

AKP yüz­de 33,1, CHP yüz­de 17,3, MHP yüz­de 9,5, HDP yüz­de 6,1, Saa­det Par­ti­si yüz­de 1, di­ğer par­ti­ler yüz­de 2, “oy kul­lan­ma­m” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 2, ka­rar­sız ya da söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 27 ol­du.

Oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da na­sıl bir so­nuç çı­kar? Si­mü­las­yo­na gö­re iş­te tab­lo:

AKP yüz­de 39,2, CHP yüz­de 28,1, MHP yüz­de 17,8, HDP yüz­de 10,3,Di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6.

Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP’­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı. Bu­na gö­re;

AKP 232, CHP 151, MHP 104, HDP 63.Siz ül­ke­de “hır­sız­lık, rüş­vet, ka­ra pa­ra, yol­suz­lu­k” ne ka­dar der­se­niz de­yin bun­lar pek “so­ru­n”ola­rak gö­rül­mü­yor. Araş­tır­ma­da “Tür­ki­ye­’nin so­run­la­rı­” ara­sın­da “yol­suz­lu­k” di­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 3 ci­va­rın­da…

1- As­ga­ri üc­re­tin 1.500 li­ra ol­ma­sı ve ver­gi­den mu­af tu­tul­ma­sı­nın et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47’ye yak­la­şır­ken, CHP ik­ti­da­rın­da bu­nun ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne ise 100 ki­şi­den 26’ı ina­nı­yor.

2- Yok­sul ai­le­le­re ay­da 720 li­ra ha­ne ge­li­ri sağ­la­na­ca­ğı va­adi­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

3- Emek­li­le­re di­ni bay­ram­lar­da top­lam iki ma­aş tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye ve­re­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­rin seç­men üze­rin­de­ki et­ki­si yüz­de 50,3’ü bu­lur­ken, iki ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 30 ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti.

4- Çift­çi­ye ma­zo­tun 1,5 li­ra­dan ve­ril­me­si seç­me­nin yüz­de 49’u­nu et­ki­le­di. Ma­zo­tun 1,5 li­ra­ya in­di­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

5- Ka­mu­da ta­şe­ron ola­rak ça­lı­şan iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­siy­le il­gi­li söz, CHP’­nin di­ğer pro­je­le­ri ara­sın­da en et­ki­li olan­la­rın ba­şın­da gel­di. Bu pro­je­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 55,4 ola­rak gö­rü­lür­ken, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 29’la di­ğer pro­je­le­re gö­re inanç­ta bir nu­ma­ra ol­du.

 HDP’­nin ba­raj al­tın­da kal­ma­sı du­ru­mun­da CHP ve MHP’­ye önem­li sa­yı­da mil­let­ve­ki­li kay­ma­sı ola­cak. Araş­tır­ma­yı ya­pan şir­ke­tin CHP’­li­le­re öne­ri­si şöy­le olu­yor:

“CH­P’­nin oy ora­nı­nı yüz­de 30’la­rın üs­tü­ne ta­şı­ma­sı, par­ti prog­ra­mın­da­ki so­mut 5 pro­je­nin (bun­lar­dan özel­lik­le emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­le­ri ile ta­şe­ron iş­çi­li­ğin kal­dı­rı­la­ca­ğı­na da­ir inanç en yük­sek oran­da­dır) gün­dem­den dü­şü­rül­me­den ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne olan inan­cı ar­tır­mak ile müm­kün gö­rül­mek­te­dir. Sa­vun­ma po­zis­yo­nun­da olan AKP ise oy yi­tir­me­ye de­vam edi­yor. İki baş­lı gö­rün­tü de oy kay­bın­da et­ki­li olu­yor.”

 

Yasal Uyarı :

Yayınlanan anketlerin/haberlerin tüm hakları Seçimanketi.TV.'ye aittir. Alıntılanan anketin/haberin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar
Yayında Olan 23 Yorum

Bütün Yorumları görmek için tıklayın...
halkkk
bu vatan için,içerdeki ve dışarda kontrol eden şer odaklarının ümüğünü sıkmak için yeni adil düzen için AK PARTİ
hayri öztürk
saadet partisini görtermemeye çalışanlar 7 haziranda gerçekleri görecekler saklıyorlar saadet partisini çünkü faizcilerin musluğunu kesip halka aktaracak milli görüş yaptı tekrar yapacak işçiye memura %100 zamı biz verdik tekrar vereceğiz
Demokrat
HDP kesinlikle baraji gecmeli, durum cok net, matematikte, beyinde, kalpte ayni seyi söylüyor. HDP baraji gecemezse baskanligi getirip mahvedecekler ülkeyi, bir kere bile olsa stratejik oy verip HDP'yi meclise tasimaliyiz. Korkmayin, HDP meclise girdigi andan itibaren terör, savas cok azaldi görün.
Israfil soysal
Neden objektif olmayı denemiyor bunlar anlamıyorum.hep algı hep insanları aldatma arkadaşım Türk halkı enayimi gözüküyor sizin baktığınız yerden.bizler neyin ne olduğunu 8 Haziran sabahı hepinize göstereceğiz
Hüseyin HEPAR
istatistik tamam da bağımsız milletvekilleri hiç sayılmamı rahat 5-10 bağımsız milletvekili olacak onları atlamışsınız nasıl anket bu ?
MUAZ
BU AKP DURDUKCA TÜRKİYE ÜÇE SONRADA BEŞE BÖLÜNÜR AMERİKAN PROJESİ OLAN TÜRKİYEYİ YIKMAYA KARARLI AKPYE BENDEN OY YOK VATAN BÖLÜNMESİN DİYE OYUM MHPYE
sevgi
Yüzde 32 kararsız seçmenin 6 puanını akp ye yazmışlar 26 puanı muhalefete Paylaştırmışlar anket orantısal dagıtılmamış matematik bilmiyorlar galiba yada şaka yapmışlar
Anketler yalan mi konusuyor?
Yahu cevremdeki cogu Akp'li Sp'ye gectigini soyluyor Sp patlama yapicak gibi siz yalan mi soyluyorsunuz acaba?
En gercekcisi
Akp 38-42 Chp 26-30 Mhp 14-18 Sp-Bbp 6-13 Hdp 7-12
Gurbetci
@Muslum farkindamisin Akpkk ulkeyi zaten batirmis. Buz daginin gorunen kismi daha bu. Yani akpkk nin yerine diger bir parti gelirse daha pislikler ortaya cikacak. Umarim hepsi yuce divanlik olurlar.
Bütün Yorumları görmek için tıklayın...

Din konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?

Oy Ver
Sonuçları Gör